Regulamin serwisu racezone.pl

Jaka będzie przyszłość Roberta Kubicy?
Czy Mercedes obroni mistrzostwo?
Sprawdź co zainteresowało Twoich znajomych.

GP Azerbejdżanu 2018-04-29

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki korzystania z serwisu internetowego, działającego pod adresem internetowym www.racezone.pl

 2. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem http://racezone.pl/kontakt/regulamin.html

 3. Administrator udostępnia Użytkownikowi niniejszy regulamin w formie pliku PDF.

 4. Użytkownik akceptując Regulamin deklaruje jego znajomość oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora oraz poszanowania dobrych obyczajów. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień regulaminu.

 5. Administratorem i Operatorem serwisu www.racezone.pl jest All Connect Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-511), ul. Bielawska 6/9 (zwana dalej Administartorem).

 6. Usługa przeznaczona jest dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat, posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym korzystanie z Serwisu i jego Usług.


II. DEFINICJE

 

 1. Regulamin - niniejszy dokument

 2. Administrator - firma All Connect Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bielawska 6/9, 02-511 Warszawa.

 3. Serwis - internetowy serwis www o profilu informacyjno-rozrywkowym, działający pod adresem internetowym www.racezone.pl

 4. Użytkownik - każda osoba, która odwiedza Serwis korzystając z treści i/lub usług oferowanych w Serwisie.

 5. Usługa - usługa polegająca na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu informacji, newsów, aktualności z dziedziny Formuły 1.

 

III. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG

 

 1. Celem Serwisu jest przekazywanie ogólnych informacji, newsów, aktualności z dziedziny Formuły 1 i sportów motorowych.

 2. Administrator Serwisu dokonał wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z aktualnym stanem wiedzy i wartościowe dla odbiorcy.

 3. W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych poza adresem mailowym. Adres mailowy jest niezbędny do przeprowadzenia rejestracji.

 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego z przeglądarką internetową.IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 

 1. Ze względu na specyfikę Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podjętych na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza problemy wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.

 4. Użytkownicy, którzy zapisują materiały umieszczone na Serwisie, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 5. Informacje i materiały zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Administratora, w dobrej wierze i na podstawie materiałów uważanych za wiarygodne.

 6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Działanie takie stanowić może dla Administratora podstawę do natychmiastowego użycia środków przewidzianych przez prawo.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik, aby korzystać z wszystkich funkcji serwisu musi być zarejestrowany i zalogowany w serwisie. Rejestracja jest bezpłatna.

 2. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny, podając login oraz adres mailowy.

 3. Przy rejestracji akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez All Connect Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-511), ul. Bielawska 6/9 oraz podmioty z nią współpracujące.

 4. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.

 5. Jeżeli użytkownik żąda wykreślenia /zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila, którego przesyła na adres tech@racezone.pl


VI. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z niniejszą Usługą powinny zostać sporządzone na piśmie i kierowane na adres e-mail tech@racezone.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem „F1zone”.

 2. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres e-mail tech@racezone.pl


VII. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Administrator.

 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały dostępne w serwisie, jak również szata graficzna serwisu.

 3. Nazwy handlowe i znaki graficzne, umieszczone na Serwisie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej , a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą ich właściciela lub Administratora.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Strona jest zarządzana przez firmę
All Connect Sp. z o.o.
© 2018 RaceZone.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reprodukowanie, przechowywanie lub udostępnianie całości serwisu lub jego części bez zgody właściciela jest zabronione.
Ikona_ustawienia
Ikona_ustawienia_x

Kolor marginesów:

Kolor tła pod tekstem: