Regulamin serwisu racezone.pl

Jaka będzie przyszłość Roberta Kubicy?
Czy Mercedes obroni mistrzostwo?
Sprawdź co zainteresowało Twoich znajomych.

GP Australii 2020-03-15
f1 - GP Australii
Pochmurno

18°C

26 km/h

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki korzystania z serwisu internetowego, działającego pod adresem internetowym www.racezone.pl

 2. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem http://racezone.pl/kontakt/regulamin.html

 3. Administrator udostępnia Użytkownikowi niniejszy regulamin w formie pliku PDF.

 4. Użytkownik akceptując Regulamin deklaruje jego znajomość oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora oraz poszanowania dobrych obyczajów. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień regulaminu.

 5. Administratorem i Operatorem serwisu www.racezone.pl jest All Connect Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-511), ul. Bielawska 6/9 (zwana dalej Administartorem).

 6. Usługa przeznaczona jest dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat, posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym korzystanie z Serwisu i jego Usług.


II. DEFINICJE

 

 1. Regulamin - niniejszy dokument

 2. Administrator - firma All Connect Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bielawska 6/9, 02-511 Warszawa.

 3. Serwis - internetowy serwis www o profilu informacyjno-rozrywkowym, działający pod adresem internetowym www.racezone.pl

 4. Użytkownik - każda osoba, która odwiedza Serwis korzystając z treści i/lub usług oferowanych w Serwisie.

 5. Usługa - usługa polegająca na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu informacji, newsów, aktualności z dziedziny Formuły 1.

 

III. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG

 

 1. Celem Serwisu jest przekazywanie ogólnych informacji, newsów, aktualności z dziedziny Formuły 1 i sportów motorowych.

 2. Administrator Serwisu dokonał wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z aktualnym stanem wiedzy i wartościowe dla odbiorcy.

 3. W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych poza adresem mailowym. Adres mailowy jest niezbędny do przeprowadzenia rejestracji.

 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego z przeglądarką internetową.IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 

 1. Ze względu na specyfikę Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podjętych na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza problemy wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.

 4. Użytkownicy, którzy zapisują materiały umieszczone na Serwisie, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 5. Informacje i materiały zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Administratora, w dobrej wierze i na podstawie materiałów uważanych za wiarygodne.

 6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Działanie takie stanowić może dla Administratora podstawę do natychmiastowego użycia środków przewidzianych przez prawo.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik, aby korzystać z wszystkich funkcji serwisu musi być zarejestrowany i zalogowany w serwisie. Rejestracja jest bezpłatna.

 2. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny, podając login oraz adres mailowy.

 3. Przy rejestracji akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez All Connect Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-511), ul. Bielawska 6/9 oraz podmioty z nią współpracujące.

 4. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.

 5. Jeżeli użytkownik żąda wykreślenia /zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila, którego przesyła na adres tech@racezone.pl


VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik Serwisu Internetowego poprzez rejestrację w Serwisie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, dopasowania treści Serwisu Internetowego do Użytkownika oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych współpracującym z nim osobom bądź podmiotom w celu realizacji usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a także przetwarzać Dane Osobowe w zakresie na który wyraził zgodę Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie Internetowym.

 2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: dane@ebill.pl. Użytkownicy Serwisu Internetowego nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Danych Osobowych do ich przetwarzania przez Usługodawcę.

 3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku w rozumieniu RODO, – Usługodawca, spółka All Connect Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.

 4. Usługodawca oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkowników Danych Osobowych aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony, w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku również z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 5. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności Serwisów Internetowych zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności


VII. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z niniejszą Usługą powinny zostać sporządzone na piśmie i kierowane na adres e-mail tech@racezone.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem „raceZone”.

 2. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres e-mail tech@racezone.pl


VIII. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Administrator.

 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały dostępne w serwisie, jak również szata graficzna serwisu.

 3. Nazwy handlowe i znaki graficzne, umieszczone na Serwisie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej , a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą ich właściciela lub Administratora.IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Strona jest zarządzana przez firmę
All Connect Sp. z o.o.
© 2020 RaceZone.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.   Reprodukowanie, przechowywanie lub udostępnianie całości serwisu lub jego części bez zgody właściciela jest zabronione. This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Ikona_ustawienia
Ikona_ustawienia_x

Kolor marginesów:

Kolor tła pod tekstem:

Racezone.pl - Codzienne informacje z dziedziny motosportu